Poslanstvo in vizija

Odvetniška pisarna Kosmač d.o.o. je bila ustanovljena v letu 2009 kot nadaljevanje dotedanje uspešne odvetniške kariere njenega ustanovitelja in direktorja, odvetnika mag. Marka Kosmača. Sam odvetniški poklic uspešno opravlja že od leta 2004, v letu 2007 je stopil na samostojno odvetniško pot ter nadaljeval z vztrajnim, prizadevnim in strokovnim delom kot samostojni odvetnik, v letu 2008 pa so se mu pridružili prvi sodelavci. V letu 2016 je bil odvetniku mag. Marku Kosmaču na podlagi dolgoletnih izkušenj z odločbo Odvetniške zbornice Slovenije priznan status odvetnika – specialista za področje gospodarskega prava.

Poslanstvo Odvetniške pisarne Kosmač d.o.o. je v prvi vrsti v tem, da njeni strokovnjaki svoje delo opravljajo na visokem strokovnem nivoju, v dogovorjenih rokih in v skladu z odvetniškim kodeksom in etiko. Odvetniško delo strokovnjakov pisarne temelji na temeljitem poznavanju veljavnega prava ter poglobljeni preučitvi dejanskega stanja v vsaki posamezni zadevi, zagotavljanju individualnega odvetnikovega osebnega pristopa k reševanju vsake posamezne zadeve, kot tudi na predanosti temeljnim vrednotam in poslanstvu odvetniškega poklica.Več > > >

Odvetniška pisarna Kosmač d.o.o. je bila ustanovljena v letu 2009 kot nadaljevanje dotedanje uspešne odvetniške kariere njenega ustanovitelja in direktorja, odvetnika mag. Marka Kosmača. Sam odvetniški poklic uspešno opravlja že od leta 2004, v letu 2007 je stopil na samostojno odvetniško pot ter nadaljeval z vztrajnim, prizadevnim in strokovnim delom kot samostojni odvetnik, v letu 2008 pa so se mu pridružili prvi sodelavci. V letu 2016 je bil odvetniku mag. Marku Kosmaču na podlagi dolgoletnih izkušenj z odločbo Odvetniške zbornice Slovenije priznan status odvetnika – specialista za področje gospodarskega prava.

Osnovna poslovna usmeritev Odvetniške pisarne Kosmač d.o.o. temelji na nudenju odvetniških storitev pravnim osebam, saj pisarna primarno zagotavlja pravno svetovanje s področja gospodarskega prava, v navedenem okviru pa prvenstveno korporacijskega prava, to je izvajanja postopkov ustanavljanja vseh oblik gospodarskih družb, vodenja postopkov materialnih ali formalnih statusnih preoblikovanj gospodarskih družb, prenosov poslovnih deležev, priprav družbenih pogodb ter drugih splošnih aktov pravnih oseb in oblikovanja njihovih sprememb, priprave potrebne dokumentacije za seje skupščin oziroma drugih organov gospodarskih družb in njihovega vodenja, vodenja postopkov v zvezi z vpisi oziroma izbrisi iz sodnega registra, postopkov registracije samostojnih podjetnikov ter drugih vprašanj oziroma postopkov s področja korporacijskega prava. V opredeljenem okviru nikakor ne gre prezreti tudi visoke usposobljenosti pravnih strokovnjakov Odvetniške pisarne Kosmač d.o.o. s področja insolvenčnega prava, v zvezi s čemer pisarna svojim strankam nudi celovito svetovanje in zastopanje v postopkih stečajev oziroma prisilnih poravnav tako na upniški kot dolžniški strani. Prav tako v okviru gospodarskega prava je vsekakor potrebno izpostaviti tudi sestavo vseh vrst pogodb med gospodarskimi subjekti (gospodarskih pogodb), med njimi vseh vrst pogodb glede prometa z nepremičninami (prodajne pogodbe, najemne pogodbe), gradbenih pogodb, pogodb o delu, kot tudi pogodb v zvezi z ureditvijo vseh stvarnopravnih pravic na nepremičninah (ustanovitev etažne lastnine, stavbna pravica, služnosti). Posebno pozornost Odvetniška pisarna Kosmač d.o.o. namenja tudi pravnemu svetovanju in zastopanju pravnih oseb pred sodišči in upravnimi organi, prvenstveno v okviru izvršilnih oziroma pravdnih postopkov. Posebej v zvezi z urejanjem civilnopravnih razmerji v postopkih pred sodišči sodelavci pisarne skrbijo, da je volja strank jasno in pravilno izražena ter da so stranke v vsakem posameznem primeru celovito in strokovno zastopane. Poslanstvo Odvetniške pisarne Kosmač d.o.o. je vsekakor v tem, da njeni strokovnjaki svoje delo opravljajo na visokem strokovnem nivoju, v dogovorjenih rokih in v skladu z odvetniškim kodeksom in etiko. Odvetniško delo strokovnjakov pisarne temelji na temeljitem poznavanju veljavnega prava ter poglobljeni preučitvi dejanskega stanja v vsaki posamezni zadevi, zagotavljanju individualnega odvetnikovega osebnega pristopa k reševanju vsake posamezne zadeve, kot tudi na predanosti temeljnim vrednotam in poslanstvu odvetniškega poklica.

Prednosti pisarne so nedvomno v visoki stopnji odzivnosti, saj so odvetnik mag. Marko Kosmač oziroma njegovi sodelavci vsaki stranki na voljo za takojšnje zastopanje oziroma pravno svetovanje, in sicer prek telefonske ali elektronske korespondence, prav tako pa je vsaki stranki v nujnih primerih zagotovljena takojšnja osebna konferenca z odvetnikom. Naše stranke vključujejo tako tuje gospodarske družbe, ki poslujejo v Sloveniji ali pa šele vstopajo na naš trg, kot tudi domače velike, srednje in manjše gospodarske družbe, ki zahtevajo ekonomsko smotrne pravne rešitve. Posebno skrb namenjamo tudi pomoči fizičnim osebam pri urejanju njihovih pravnih razmerij. Odvetniška pisarna Kosmač d.o.o. bo tudi v prihodnje nadaljevala zastavljeno pot nudenja visoko strokovnih odvetniških storitev ter z zagotavljanjem širokega spektra delovanja skrbela za dolgoročno in uspešno sodelovanje z vsemi svojimi strankami.

×

Odvetniška pisarna Kosmač je vključena v združenja:

 • odvetniska-pisarna SESTAVA POGODB

  Odvetniška pisarna Kosmač je na podlagi večletnega sodelovanja z nepremičninskimi agencijami visoko specializirana za sestavo prodajnih in menjalnih pogodb za premičnine in nepremičnine ter najemnih pogodb kot tudi različnih drugih stvarnopravnih pogodb (pogodbe o ustanavljanju hipotek, služnostne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice), prav tako pa odvetnik Kosmač s svojo ekipo za svoje stranke sestavlja tudi vse ostale vrste pogodb tako med fizičnimi kot pravnimi osebami, med njimi gradbene pogodbe in pogodbe o delu, darilne pogodbe, t. i. dednopravne pogodbe (izročilne pogodbe, darilne pogodbe za primer smrti in pogodbe o dosmrtnem preživljanju), avtorske pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju ter druge pogodbe, v sodelovanju z notarji pa sestavlja ter usklajuje tudi pogodbe, ki morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa.

  Odvetniška pisarna Kosmač za svoje stranke tudi preverja pravilnost in strokovno ustreznost že pripravljenih osnutkov pogodb ter zastopa stranke v postopkih uveljavljanja pravic iz sklenjenih pogodb.
 • odvetnik-civilno-pravo IZVRŠBE

  Ekipa Odvetniške pisarne Kosmač v imenu in po pooblastilu svojih strank najprej pisno opominja in vzpostavljanje kontakta z dolžniki, še pred začetko izvršilnih postopkov sklepa izvensodne poravnave glede zapadlih terjatev strank, po potrebi pa nadalje vlaga predloge za izvršbo na podlagi verodostojnih listin (v elektronski obliki) ali izvršilnega naslova, spremlja postopek ter po potrebi izvaja poizvedovanja o premoženjskem stanju dolžnikov (stanje na transakcijskih računih, lastništvo nepremičnin in motornih vozil, imetništvo vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah), po potrebi aktivira posamezna dodatna izvršilna sredstva tekom izvršilnega postopka.

  Odvetniška pisarna Kosmač izvaja tudi strokovno svetovanje in zastopa stranke v postopkih za zavarovanje terjatev upnikov s predhodnimi in začasnimi odredbami.
 • odvetniki-kazensko-pravo OPRAVILA V ZVEZI Z USTANAVLJANJEM, ZASTOPANJEM, PREOBLIKOVANJEM IN PREVZEMI GOSPODARSKIH DRUŽB

  Sodelavci Odvetniške pisarne Kosmač so visoko usposobljeni tudi za pripravo različnih ustanovitvenih aktov gospodarskih družb (družbene pogodbe, akti o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo in statuti), za zastopanje strank (pravnih ali fizičnih oseb) na skupščinah družb, za izvajanje statusno-pravnih operacij v zvezi s spreminjanjem osnovnega kapitala družbe, svojim strankam pa nudijo nudijo tudi svetovanje pri statusnih preoblikovanjih družb (združitve, delitve, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike), pripravo potrebne dokumentacije in pogodb za preoblikovanje in statusne spremembe v družbah (pogodbe o pripojitvi, pogodbe o združitvi, delitveni načrti,…) ter svetovanje pri prenehanju družb, pri ustanavljanju podružnic tujih podjetij, zavodov, GIZ, zadrug, skupnosti zavodov, društev ter pri postopkih registracije samostojnih podjetnikov.
  Odvetnik Kosmač še posebej izpostavlja izvajanje preventivnih pravnih pregledov z namenom izboljšanja poslovanja podjetja ter svetovanje, zastopanje in izvedbo vseh potrebnih opravil za stranke v zvezi s prevzemi gospodarskih družb (priglasitev koncentracije pred Agencijo za varstvo konkurence, zastopanje stranke v postopku pred Agencijo za varstvo konkurence, skrbni pravni pregled, priprava obvestila o prevzemni nameri, zastopanje v postopku izdaje dovoljenja za prevzemno ponudbo, oblikovanje prevzemne ponudbe in prospekt).
  Ne gre pa pozabiti niti na pripravo različnih drugih pogodb s področja gospodarskega statusnega prava (pogodba o obvladovanju, pogodba o prenosu dobička, pogodba o prenosu poslovnega deleža), ki jih za svoje stranke pripravlja ekipa Odvetniške pisarne Kosmač.
 • odvetnik-gospodarsko-pravo ZASTOPANJE PRED SODIŠČI

  Odvetniki in odvetniški kandidati Odvetniške pisarne Kosmač nudijo svojim strankam zastopanje v vseh vrstah sodnih postopkov, med njimi v individualnih in kolektivnih delovnih sporih (spori o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja, spori o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem oziroma njihovimi pravnimi nasledniki, spori o pravicah in obveznostih iz razmerij med delavcem in uporabnikom, h kateremu je delavec napoten na delo na podlagi dogovora med delodajalcem in uporabnikom…), v pravdnih postopkih (gospodarski spori, spori zaradi motenja posesti, spori zaradi služnosti, spori iz stanovanjskih razmerij, odškodninske pravde in drugi spori iz neposlovnih obligacijskih razmerij), v nepravdnih postopkih (zapuščinski postopki, postopek za odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, postopek za podaljšanje in prenehanje podaljšane roditeljske pravice, postopek za ureditev razmerij med solastniki, postopek za delitev stvari in skupnega premoženja, postopek za ureditev mej, zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih…), v izvršilnih postopkih ter v kazenskih postopkih (zagovarjanje obdolžencev, zastopanje oškodovancev, zastopanje oškodovancev kot tožilcev) in v postopkih o prekrških, kot tudi v upravnih sporih, v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS ter tudi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu.
 • odvetnik-gospodarsko-pravo ZASTOPANJE V MEDIACIJSKIH POSTOPKIH

  Odvetniška pisarna Kosmač zastopa svoje stranke tudi v postopkih, v katerih stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem.
 • odvetnik-gospodarsko-pravo PRIJAVA TERJATEV V INSOLVENČNIH POSTOPKIH

  Svoje stranke Odvetniška pisarna Kosmač zastopa tudi v insolvenčnih postopkih (stečaj gospodarskih družb, stečaj zapuščine, osebni stečaj, postopek prisilne poravnave), in sicer tako na upniški kot na dolžniški strani, v zvezi s čemer pripravlja tako predloge za uvedbo stečaja kot ugovore zoper vložene predloge, stranke pa zastopa ves čas postopka do dokončne razdelitve stečajne mase, pri čemer kot posebej pomembno izpostavlja pravočasno prijavljanje terjatev ter morebitnih ločitvenih ali izločitvenih pravic strank.
 • odvetnik-gospodarsko-pravo VLAGANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH PREDLOGOV

  Ena od dejavnosti Odvetniške pisarne Kosmač je tudi priprava dokumentacije za vpis pravic in dejstev v zemljiško knjigo ter zastopanje strank v zemljiškoknjižnih postopkih.